Tuesday, September 1, 2009

Film Open Festival- we don’t show films, we MAKE films

Film Open Festival- we don’t show films, we MAKE films
(polish)
Film Spring Open festival is on the roll again. Apart from the participants of the workshops organized by International Film School - Germany, Focal- Switzerland, Film School -Finland, Medie Fabrikken Norway, Cat Studio- France, and Polish Filmmakers Association, we will be pleased to welcome to the Hel Peninsula the very same international group of artists we had the pleasure of meeting last year. Participants of Film Spring 2008 this year’s will be working together on the Young European Filmmakers Project organized by Florent Pallares of France.
Moreover, Jacek Szymczak has created a workshop for documentary filmmakers Media TVN, which is to take place during the FSO as well.
There are a growing number of filmmakers who have declared their willingness to participate in the open part of the Festival. Let me remind you that this year we are shooting love stories, in which actors’ prop is a rolling camera (phone camera as well) in his hand. Our Film Spring motto this year is
“Film Springer’s in Love”
Melodramas are a good dramaturgical material in ninety percent of all movies. We live to love and it is love that puts sense into our existence. Love is not just a verbal understanding. Our consciousness starts to linger behind. From the very beginning unconsciousness builds a shrine around us, a sort of spiritual magnetic field whose two poles are He and She. A camera is a tool that can capture this phenomenon, but it’s not easy job. A filmmaker who can do that will never have a problem to convey a message to the audience.
You have to start thinking about it now. What do you want your love story to be like? A tragic one? Funny? Do you want it to be a well told story that keeps the viewer in suspense or perhaps a poetic impression with plenty of music? You can start writing your script and think about who should be playing in your movie. Do you want to be a director and an actor in one or you prefer watching your actors from a distance? Do you want to play along with your real life partner or you would like to make an audition for actors? Should your movie be based on a true story or be completely made up? Is it difficult for you to answer these questions? Don’t worry about that! At Jurata, Hel Peninsula you will meet others who have similar problems and doubts. You will be able to brainstorm for ideas and to find solutions together. You will be looking at different projects, give advice to others, and have fun during making a movie.
Our motto “Filmspringers in Love” we can change to “Cells in Love”.
A cell phone is an omnipresent accessory of modern man. We can take a closer look at it, its evolution, or its positive or negative impact on our emotional life. In your movies a phone camera will often be present on the screen. You can think how to make use of this device or how this little camera can change the way we tell our story. I suggest starting our debate on this subject.
There is a new forum on the festival page where you can talk about it as well as all other subjects connected with the festival. You’re always welcome to join our discussion forums.


Film Spring Open festival kręcenia filmów
Kręcimy znowu, Festiwal się nam rozkręca. W tym roku oprócz uczestników warsztatów zorganizowanych przez International Film School- Germany, Focal- Szwajcaria, Film School -Finlandia, Medie Fabrikken Norwegia, Cat Studio- France, Stowarzyszenie Filmowców Polskich przyjeżdża Na Hel ta sama międzynarodowa grupa uczestników którzy byli już u nas w zeszłym roku aby ponownie robić wspólnie film. Będą to robili w ramach projektu Young Europen Filmmakers który zorganizował Florent Pallares z Francji.
Ponadto w ramach FSO odbędą się warsztaty dla dokumentalistów Media TVN zorganizowane przez Jacka Szymczaka
Coraz więcej filmowców deklaruje przyjazd na otwartą część festiwalu. Przypominam w tym roku kręcimy historie miłosne gdzie kamera w ręku aktora (czy też kamera w telefonie) jest podstawowym rekwizytem.
Tematem filmów w tym roku jest „Zakochani Filmspringowcy”
W 90% procentach filmów historie miłosne są podstawowym dramaturgicznym tworzywem. Żyjemy po to, aby kochać. To miłość nadaje sens naszemu życiu. W miłości nie liczy się tylko werbalne porozumienie. Na tym polu nasza świadomość zostaje z daleko z tyłu. Od początku tworzy się coś więcej, jakaś nieświadomość, rodzaj duchowego pola magnetycznego, którego bieguny stanowią On i Ona. Kamera jest narzędziem, który te stany potrafi zanotować, ale nie jest to proste. Filmowiec, który to potrafi nie będzie miał kłopotu aby dotrzeć do widowni.
Zacznijcie o tym myśleć już teraz. Jak ma być wasza historia miłosna? Śmieszna, Tragiczna. Czy ma to być dobrze i z napięciem opowiedziana historia czy może poetycka impresja z dużą ilością muzyki? Zacznijcie pisać scenariusze zastanawiać się kto ma w tym filmie zagrać. Czy chcesz być reżyserem i jednocześnie aktorem czy wolisz przyglądać się twoim aktorom z boku? Czy grać masz ty sam i twój prawdziwy emocjonalny partner czy też chcesz zrobić casting na role w twoim filmie? Czy ma to być historia prawdziwa czy całkowicie wymyślona? Trudno ci odpowiedzieć na te pytania?. Nie przejmuj się! W Juracie spotkasz innych mających te same problemy i wątpliwości. Wzajemnie możecie szukać pomysłów i rozwiązań. Oglądać materiały zdjęciowe służyć radą przy montażu. Bawić się w robienie filmów.
Naszym hasłem jest Filmspringers in Love ale możemy to także nazwać Cells in Love czyli Zakochane Komórki.
Telefon to rekwizyt nr 1 współczesnej cywilizacji warto się mu bliżej przyjrzeć. Jak nas zmienił? Jak wzbogacił czy też może zubożył nasze emocjonalne życie? W waszych filmach kamera umieszona w telefonie komórkowym będzie zapewne często widoczna na ekranie. Zastanówcie się jak językowo korzystać ten instrument. Jak ta mała kamerka może zmienić sposób opowiadania w filmie? Proponuję zacząć na te temat rozmawiać.
Na stronie festiwal znajdziecie nowe forum dyskusyjne gdzie już możecie na ten i na wszystkie inne tematy związane z festiwalem dyskutować. Zapraszam